DỊCH VỤ BHXH

THỦ TỤC BÁO GIẢM LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN SỔ BHXH 

THỦ TỤC BÁO GIẢM LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN SỔ BHXH  Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH là bước để báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH khi lao động ngừng việc;  hoặc xin nghỉ việc tại công ty nơi lao động đang làm việc.  Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ  BHXH đối với các trường hợp ngừng việc     Tên thủ tục  Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc  Lĩnh vực  Thu BHXH, BHYT và BHTN  Trình tự – Cách thức thực hiện  Trình tự thực hiện  Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại  mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.   Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động  Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần,  số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa  của cơ quan BHXH. ...

0868458111